Договір про надання телекомунікаційних послуг для абонентів м. Глухів та Глухівського району

Договір про надання телекомунікаційних послуг для абонентів м. Кролевець та Кролевецького району


АДРЕСА НКРЗі

(Національна комісія з питань регулювання зв’язку України):

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3

тел. (044) 569-71-09


ТЕРМІНОЛОГІЯ
(основні поняття та визначення)

Абонент - споживач Послуг (суб’єкт господарювання або фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у цьому Договорі та отримання телекомунікаційних послуг (далі - Правила), чинних Тарифах, що входять до певного Пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг Оператора.

Абонентна плата - фіксований платіж, який Оператор встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання.

Біллінг - програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного i вартісного обліку наданих Абоненту Послуг, відповідно до Тарифів, чинних на момент їх надання.

Кінцеве обладнання - обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг (Мережерий адаптер - для отримання Послуги доступу до Інтернету).

Клієнт - суб’єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Оператором та отримувати Послуги.

Логін (login) - унікальний номер, який відповідає номеру Акту регістрації послуг.

Місце надання Послуги - адреса визначена Абонентом i зафіксована у Акті регістрації послуг.

Пароль (password) - комбінація з 6-8 латинських букв та/або цифр, що видається Абоненту Операторм при підключенні.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуга Інтернет - сукупність параметрів Послуги доступу до Інтернету, що включає порядок тарифікації Послуги, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Оператором i згруповані для задоволення потреб Абонента залежно від його мети та інтенсивності використання pecypciв Інтернету, а також визначають вартість Послуги згідно з чинними Тарифами.

Послуга доступу до Інтернет - телекомункаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за Місцем надання послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних i комунікаційних pecypciв світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Рахунок (для суб’єктів господарювання - Рахунок-фактура) - розрахунковий документ, де зазначена сума платежу за Послуги згідно з чинними Тарифами.

Рахунок абонента - персональний рахунок, який Оператор відкриває в Білінгу для Абонентів i на якому ведеться кількісний та вартісний облік ycix наданих Абоненту Послуг а також облік платежів Абонента.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).

Телекомунікаційна послуга (Послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій.

Texнічні умови - наявність технічних засобів комунікацій та інших pecypciв Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг(и) Абоненту.

Технічне обслуговування - комплекс заходів, що вживаються Оператором або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Тарифи - документ, у якому наводиться перелік, опис, правила тарифікації та вартість Послуг, що надаються Оператором.

Трафік - обсяг інформації, що пройшов через мережевий адаптер Абонента.

Швидкість доступу до мережі Інтернет - це не швидкість з'єднання Абонента з комунікаційними системами Оператора. Це швидкість, з якою конкретно працююче програмне забезпечення на кінцевому обладнанні Абонента працює з конкретним сервером мережі. Вона може залежати від налаштувань кінцевого обладнання Абонента, швидкості його з'єднання, швидкості комунікацій Оператора, а також швидкості точки підключення (сервера), до якої Абонент хоче отримати доступ. Тому результуюча швидкість доступу може коливатися в межах від швидкісті з'єднання Абонента і до мінімальної (тобто 0), залежно від вищезазначених умов. Оператор зобов'язується підтримувати співвідношення загальної ємкості каналів своїх Абонентів до загальної ємкості своїх каналів доступу в Інтернет на рівні не більше 3:1